کنده کاری پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

کنده کاری: پاریس خیابان تیراندازی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ماهیانه ۱.۳ میلیون تومان ، جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی

بر اساس نتیجه های یک گزارش رسمی کمترین دستمزد در بین مشاغل بخش کشاورزی به کشاورزان میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۴ تومان تخصیص داده شده اس

ماهیانه ۱.۳ میلیون تومان ، جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی

جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی/ماهیانه ۱.۳ میلیون تومان

عبارات مهم : کارگر

بر اساس نتیجه های یک گزارش رسمی کمترین دستمزد در بین مشاغل بخش کشاورزی به کشاورزان میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۴ تومان تخصیص داده شده است دارد.

به گزارش مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، به بررسی آمار و اطلاعات مربوط به«وضعیت دستمزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی» پرداخت. بر اساس یافته های این گزارش، بررسی نتیجه های این طرح در بهار ۱۳۹۶ در خصوص دستمزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان می دهد، بیشترین میانگین دستمزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۱۶۱۹۰ ریال به کارگر «نهرکش و مرزبند» و کمترین میانگین دستمزد روزانه به کارگر «میوه چین» با رقم ۴۵۰۲۲۸ ریال، تخصیص داده شده است داشته است.

ماهیانه ۱.۳ میلیون تومان ، جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی

این آمار نشان می دهد بیشترین دستمزد مشاغل کشاورزی، مربوط به کاگران نهرکش و مرزبند با دستمزد ماهیانه ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۷۰ تومان و کمترین دستمزد نیز جهت کارگران میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۴ تومان است.

همچنین در بین زنان بیشترین دستمزد روزانه به کارگر « نشاکار» با رقم ۷۴۲۵۲۳ ریال و کمترین دستمزد روزانه به کارگر «دروگر غلات» با رقم ۳۵۰۰۴۶ ریال، تخصیص داده شده است دارد.

بر اساس نتیجه های یک گزارش رسمی کمترین دستمزد در بین مشاغل بخش کشاورزی به کشاورزان میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۴ تومان تخصیص داده شده اس

با توجه به درصد تغییرات میانگین دستمزد روزانه مردان کارگر در بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می گردد که میانگین دستمزد روزانه کارگر «بیلزن زمین زراعی» بیشترین و میانگین دستمزد روزانه کارگر «میوه چین» کمترین عوض کردن را به ترتیب به صورت افزایشی و کاهشی، داشته اند، این در حالی است که بیشترین عوض کردن در میانگین دستمزد روزانه کارگران زن مربوط به میانگین دستمزد روزانه کارگر «دروگر غلات» بوده است.

با توجه به میانگین دستمزد در استان های کشور، بالاترین دستمزد جهت مردان مربوط به کارگر «نشاکار» در استان گیلان با دستمزد ۱۱۶۸۸۶۴ ریال، میباشد و پایین ترین دستمزد مربوط به کارگر «دروگر غلات» در استان سیستانوبلوچستان با دستمزد ۲۷۵۰۰۰ ریال، بوده است.

از سوی دیگر بالاترین دستمزد جهت زنان در بین استان های کشور مربوط به کارگر «نشاکار» در استان گیلان با دستمزد ۹۳۹۰۴۵ ریال و پایین ترین دستمزد مربوط به کارگر «وجینکار و تنککار» در استان گلستان با دستمزد ۲۳۳۴۶۷ ریال، میباشد.

ماهیانه ۱.۳ میلیون تومان ، جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی

نتایج موجود نشان می دهد که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد در بهار ۱۳۹۶ به مانند بهار ۱۳۹۵ ، به کارگر «دروگر غلات» تخصیص داده شده است داشته هست. همچنین مشاهده میشود در بهار ۱۳۹۶ ، شکاف قابل توجه بین میانگین دستمزد روزانه مردان و زنان کارگر «دروگر غلات»، به میزان ۱۳.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل تقلیل یافته است.

از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی دستمزد در بهار۱۳۹۶ ، به «کارگر نشاکار» تخصیص داده شده است دارد، این در حالی است که کمترین مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در بهار ۱۳۹۵ ، مربوط به کارگر «وجینکاروتنککار» بوده است.

بر اساس نتیجه های یک گزارش رسمی کمترین دستمزد در بین مشاغل بخش کشاورزی به کشاورزان میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۴ تومان تخصیص داده شده اس

شکاف جنسیتی دستمزد کارگران «وجینکار و تنککار» در بهار ۱۳۹۶ ، رفتاری متفاوت نسبت به بهار ۱۳۹۵، داشته هست، به طوری که میانگین دستمزد روزانه زنان در این شغل در فصل مذکور بیش از میانگین دستمزد روزانه مردان بوده است.

واژه های کلیدی: کارگر | دستمزد | روزانه | کارگران | کشاورزی | کشاورزی | استان گیلان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs